fbpx
9/2-3 ซอย 9 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ทันตแพทย์

ทันตแพทย์ของเรา

Dr. Dutruedi Choradol

(หมอโบ)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน ฟันปลอม

ทพ.ศิลา จิรวัฒโนทัย

(หมอเดียร์)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. วรันญา ปิ่นอมร

(หมอเก๋)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน ฟันปลอม

ทพญ.นันทรัตน์ ศิลาพรประเสริฐ

(หมอรัตน์)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. สุรสวัดี แท่งเงิน

(หมอฝน)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วลีรัตน์ งามเจริญรุจี

(หมอเล็ก)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมรากเทียม

นางสาว ปริญดา นันทิศักดิ์

(หมอยิ้ม)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. เกษราภรณ์ เรือนปัญญา

(หมอแคน)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. พลอย ชัยสุวรรณรักษ์

(หมอพลอย)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. ขวัญดลหทัย อัครชัยศุภค์

(หมอหยก)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. ธนพร ทิมสุวรรณ

(หมอนุ่น)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

ทันตกรรมทั่วไป รักษารากฟัน

ทพญ. ศิรินภา ฐิติผลพันธ์

(หมอนิว)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ชัยพร แสนปิง

(หมอชัยพร)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. ภรต หอมดอก

(หมอแมงมุม)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.พูนศักดิ์ ชีพประสม

(หมอปุ๊ก)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.วิโรจน์ วัชระจารุนันท์

(หมอวิโรจน์)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. ณัฐพงศ์ พานดา

(หมอแซค)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ชัยวัฒน์ อุดมสวัสดิ์

(หมอชัยวัฒน์)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมรากเทียม รักษาโรคเหงือก ศัลยศาสตร์ในช่องปาก ถอนฟัน ฟันคุด ตกแต่งเหงือก